sol.gif (2087 bytes)Inici Dalt En Acció! Novetats Llista de Correu EG.GIF (3779 bytes)

www.elsverds.org

Programa
Dalt Programa Agenda Candidatures Valoracions

 

Novetats 18/03/00

Agenda

Congrés

Programa electoral, autonòmiques 99

Els Verds, una força emergent a Catalunya, representa una voluntat de transformació social innovadora, d’esquerra nacional que té propostes viables i sensates contra els interessos creats i les inèrcies que pretenen continuar per un camí sense futur i insolidari. En definitiva insostenible.

Innovació, sostenibilitat, democràcia ambiental i sobirania són els quatre eixos sobre el que se sustenten les propostes verdes per a la propera legislatura al Parlament de Catalunya

REFORMA ECOLÒGICA DE L’ECONOMIA: fer les paus amb el planeta

Europa està malalta i el seu estat empitjora. L’Agència Europea de Medi Ambient adverteix de tres problemes: les emissions de gasos d’efecte hivernacle, les substàncies químiques i els residus. En plena polèmica de l’enverinament alimentari, tres de quatre substàncies químiques no compten amb els assajos toxicològics que descartin efectes nocius. Tot això és possible perquè no existeix una democràcia ambiental. És necessària una reforma ecològica de l’economia, preservar els recursos naturals, fer més amb menys i canviar la societat de consum per una societat de serveis.

Canvi energètic

Crear un escenari energètic que permeti competències plenes per l’abandonament definitiu de l’energia nuclear a Catalunya, la reconversió de les tèrmiques a gas natural així com el desplegament d’energies netes. La cogeneració podria, per ella mateixa, substituir l’energia nuclear. Un Pla de desenvolupament de l’energia eòlica hauria d’incloure la concertació amb tots els sectors per pactar la ubicació i les condicions ambientals a respectar. Suport a l’energia solar i prohibició de la incineració. Pla de reducció de les línies d’Alta Tensió i moratòria d’autopistes elèctriques.

Mobilitat

L’augment del trànsit de mercaderies i urbà és una greu contribució a l’efecte hivernacle. La xarxa de transports públics i ferroviaris s’ha de multiplicar. Totes les empreses hauran de dur a terme un Pla de Mobilitat per conèixer com arriben i es distribueixen les mercaderies i els ingredients i com arriben i marxen els empleats. Pla PREVER per l’adquisició de bicicletes i assegurances a càrrec dels ajuntaments que no garanteixin l’exercici del dret a circular amb bicicleta amb normalitat. Canvi de combustible dels automòbils a gas.

Aigua

L’aigua potable és un bé cada vegada més escàs, malgrat els ingents esforços per depurar l’aigua. Establir xarxes separatives d’aigües residuals tot separant les sanitàries de les industrials altament contaminades per a la seva depuració, reciclatge i reutilització. Introduir plans d’estalvi i eficiència a l’agricultura, la indústria i els habitacles. A banda de les millores en les xarxes de distribució, és del tot necessari gravar les tarifes proporcionalment a les característiques, volums i destinació final de l’aigua. No al transvasament del Roina o l’Ebre pel consum de la metròpolis.

Residus

Reducció i penalització dels embalatges i embolcalls, llei de retorn de productes usats, selecció dels residus domèstics en origen i recollida domiciliària (nous drapaires), reutilització i reciclatge. Extensió a tot el país del projecte Residu Mínim. Gestió ecològica dels residus tot prohibint la incineració com van demanar els promotors de la Iniciativa Legislativa Popular. Actualització del Decret 34/1996 de 9 de gener pel qual s’aprova el catàleg de residus de Catalunya, especialment pel que fa els residus industrials susceptibles de reutilització. Deixalleries a totes les Estacions de Serveis (benzineres) i a totes les grans superfícies comercials. Constitució de consells municipals de residus mitjançant una llei de reducció i participació.

Agricultura

Etiquetar el preu rebut per les pageses i pagesos, garantir la clara identificació de la seva procedència i potenciar els Circuits de Comercialització local. Pla de reconversió global de l’agricultura que permeti eliminar en deu anys el consum de plaguicides, adobs i fitoreguladors químics de síntesi tot racionalitzant el consum de l’aigua, els recursos i les llavors. L’agricultura integrada ha de ser un pas d’accés a l’agricultura ecològica i no pas una excusa per no adoptar-la. Els ajuts han de contemplar la funció ecològica de la pagesia i destinar-se a la família pagesa i no a l’explotació. Reforma de la Seguretat Social Agrària. Suport a la recuperació d’espais agrícoles periurbans.

Pesca

Protecció i promoció específica del sector pesquer de Catalunya. Un pla de pesca sostenible amb l’avaluació i preservació de recursos mitjançant l’explotació sostenible de recursos i la concertació amb tots els sectors implicats en la captura, distribució i consum de peix. Continuïtat de la Mesa Sectorial de la Pesca, deixant de ser les confradies de pescadors els únics interlocutors amb l’administració.

Ramaderia

Reducció de la ramaderia industrial. Menys però millor és el criteri per fer front a la greu contaminació difosa que l’activitat industrial ramadera comporta. Aquest pla de reducció ha de contemplar ajudes. L’engreix il.legal del bestiar ha de ser considerada una activitat criminal que ha de comportar la prohibició de l’exercici de l’activitat. Millora substancial de les condicions de vida del bestiar. Suport a la ramaderia ecològica i respecte dels camins ramaders.

Silvicultura

Pla de gestió d’Aprofitament Forestal sostenible mitjançant un acord entre l’administració i els diferents sectors. Ús social del bosc i preservació d’espais naturals que reconeguin l’esforç de la propietat. Ajudes per treballs de neteja i manteniment forestal que millorin les mases de bosc. Gestió global dels boscos públics i privats.

Indústria

Promoció d’un pacte per la producció neta, l’eficiència, la sostenibilitat i l’ocupació, tot defensant el teixit productiu. Transformació del Consell Econòmic i Social en Consell Ecològic, Econòmic i Social. Suport i foment del cooperativisme de treball associat. Foment actiu de l’equilibri territorial pel que fa als sectors productius, especialment el secundari, de les fires artesanals i alternatives i de la discriminació positiva en matèria laboral per a les dones joves.

Construcció

Impuls decidit per la utilització de materials respectuosos amb el medi ambient, amb certificació ecològica, reutilitzables i reciclats. Aprofitament d’energies renovables per aconseguir un estalvi energètic, l’aïllament i l'orientació dels edificis. Separació d’aigües grises, aprofitament pluvial, revegetació dels edificis. Espais de convivència i d’aparcament de bicicletes. Aprofitament de les runes.

Alimentació

Creació d’una Agència Catalana de l’Alimentació autònoma del govern amb excepcionals mecanismes de participació que garanteixi la seva credibilitat i la representació de totes les parts implicades (indústria alimentària, associacions de consumidors, sindicats, organitzacions ecologistes…). Pla de reducció de la utilització de biocides i additius i verins en l’alimentació del bestiar i en l’elaboració d’aliments envasats per oferir productes sans i de qualitat.

Transgènics

Moratòria de cinc anys per la producció d’aliments transgènics i retirada de tot producte amb ingredients del mercat. Prohibició de patents sobre els éssers vius. 

Atenció a les persones

Seran potenciats i subvencionats els serveis d’atenció d’informació, atenció del client, reparacions, restauracions, recollida de mobles, ecoauditories de la llar, plans de mobilitat, plans d’estalvi i eficiència energètica, plans d’estalvi de l’aigua familiar, noves demandes i pedreres d’ocupació relacionades a xarxes de consumidors, intercanvis de béns i serveis. Enforteixen l’economia local, ajuden a l’adopció d’estils de vida respectuosos amb el medi i ajuden a fer front al desequilibri territorial. A més, passar d'una societat de consum a una de serveis comporta la creació de llocs de treball prop dels consumidors.

Turisme

Reforma ecològica del turisme a favor de la racionalització de les places (número, qualitat i ubicació), en contra l’estacionalitat, la preservació del paisatge, els espais d’interès natural i ecologització màxima dels serveis (aigua, energia, residus…). Frenar el desplegament de noves ofertes insostenibles ambientalment com els camps de golf, parcs aquàtics, ports esportius, pistes d’esquí… Ecotasa finalista equivalent a 100 pessetes persona/dia destinada a un pla general de sanejament del litoral i el paisatge. Foment del turisme interior i rural discriminant positivament els ajuts a les dones pel que fa al turisme rural.

Racionalitzar els períodes de vacances de la població ocupada i la lliure elecció de les dates.

Tecnologia

Suport a les tecnologies apropiades que afavoreixin la sostenibilitat. El Pla de Recerca de Catalunya ha de donar prioritat la recerca en la reforma ecològica. Les etiquetes ecològiques dels productes han de comportar descomptes al comprador i exempcions fiscals al promotor de tecnologies innovadores.

Fiscalitat ecològica

Promoure un canvi del sistema fiscal que aprofiti tots els instruments, inclosos taxes i desgravacions, per accelerar una reforma ecològica de l’economia. Les taxes sobre l’energia bruta, el turisme massiu o els residus verinosos, tindran una finalitat disuassòria i no recaptadora i serviran per ajudar a finançar la reconversió verda de l’economia i la regeneració ecològica del territori. Per tant tindran una funció finalista.

Finances

Foment de fons d’inversió solidaris i ecològics que inverteixin els diners en projectes responsables, respectuosos i sostenibles.

Comerç

Suport al petit comerç en el terreny formatiu, rehabilitació de locals, exoneració del IAE, crèdits tous, prohibició de nous hipermercats. Suport al comerç just i solidari pel seu caràcter educatiu i contributiu. Introducció dels productes de comerç just i solidari a les dependències de l’administració catalana.

DRETS SOCIALS I AMBIENTALS

Les dones, la infància, la joventut, la gent gran, les persones excloses, els nouvinguts d’altres països no són minories. Els seus problemes son de totes i tots. El magre Estat de benestar assolit no és pot substituir per la manca de protecció, al contrari: és del tot necessari donar un pas endavant cap una societat del benestar, que redueixi les diferències i les injustícies socials, donant un paper rellevant al tercer sector, el no-lucratiu, capaç d'enfortir les xarxes locals que creen ocupació, protecció i prevenció dels conflictes. Els Verds estem amb tots els moviments socials: els reactius, es proactius i els que assumeixen directament la gestió dels afers quotidians.

Salut pública

Els Verds considerem que la salut és una forma de viure solidària, autònoma, joiosa i ecològica, social i culturalment sostenible. La salut pública és la ciència de capacitar a la comunitat en l’autogestió de la seva salut. La malaltia no és un problema individual. La prevenció de la malaltia està condicionada per l’àmbit familiar, residencial, laboral i ambiental. Cal una educació sanitària i eradicar les causes de la malaltia. Les organitzacions de malalts crònics han de tenir un paper rellevant en l’acció sanitària. Creació d’un Institut Nacional de Salut Pública, dedicat a la recerca de la salut comunitària i ambiental. Formació d’un Institut Nacional de Farmàcia i Remei dedicat a l’elaboració de fàrmacs i remeis genèrics. Consell Nacional de Salut com un organisme real de participació. Creació de consells comarcals de salut i consells a cada un dels centres d’atenció primària.

Humanitzar la sanitat

La reforma del sistema sanitari ha de donar prioritat l’atenció humana i les teràpies més socials i naturals per sobre dels interessos de la indústria farmacèutica i les asseguradores privades. Integració de la salut mental dins la xarxa d’atenció primària. Moratòria dels xenotrasplantes i patents genètiques sobre éssers vius.

Un part més natural

Totes les maternitats i els hospitals hauran de complir, en quatre anys, els criteris dels Hospitals Amics de les Dones i els Nens establerts per UNICEF i OMS i s’hauran d’acreditar com a tals tot ajudant al personal mèdic i sanitari a reciclar-se. Un Consell Nacional participatiu establirà els indicadors necessaris per millorar la qualitat del part i reduir les intervencions mèdiques. Les despeses derivades pels parts a la llar seran sufragades per l’administració sanitària. El suport a l’alletament matern serà efectiu i la baixa per maternitat ampliada un any en el cas del primer i dos en el tercer a compartir per la parella.

Accés a l’habitacle

En ser d’un dret bàsic, establiment d’una Agència Catalana de l’Habitatge on es pugin inscriure les persones que demanden l’exercici d’aquest dret bàsic i gravi els habitacles desocupats inventariats. La construcció d’habitatges públics no podrà comportar mecanismes de segregació social indirectes, tipus habitacles suposadament ecològic per a joves. Crèdits i ajuts a la rehabilitació d’habitatges per aconseguir que la rehabilitació que inicialment representi el 30% de les inversions en la construcció.

Presons

Els ciutadans empresonats i les ciutadanes empresonades són això: ciutadanes i ciutadans de Catalunya. Per tant, cal la humanització de les presons, l’estratègia de progressiva reducció de les penes privatives de llibertat i sistemes substitutius per complir condemnes. Donar compliment en els centres penitenciaris als Pactes Internacionals de Drets Civils que estableixen els criteris de separació entre les internes adultes i els menors. Fer efectiu el dret a la salut dels presos i les preses. Resoldre els problemes dels Centres Municipals de Detenció de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional espanyola que no compleixen les mínimes condicions materials i de seguretat. L’objectiu del sistema penitenciari ha de ser un lloc digne destinat a educar des de la privació de la llibertat per la vida en llibertat.

Jornada laboral

Mai no hi haurà plena ocupació amb jornades laborals com les actuals. La reducció a 35 hores per llei sense reducció salarial, l’eliminació d’hores extraordinàries a l’administració catalana, la contractació a temps parcial i convingut, la reducció de les hores extraordinàries, la limitació de l’activitat de les Empreses de Treball Temporal a l’ocupació de mà d’obra especialitzada, són mesures que han d’ajudar a repartir el treball productiu.

Contractes de llarga durada

La legislació ha de promoure l’estabilitat de contractes amb noves mesures fiscals d’ajut a les empreses col·laboradores. S’ha de posar en marxa un pla d’ocupació concertat juvenil per promoure noves ocupacions com l’eficiència domèstica, industrial, el desplegament de les energies netes, la gestió ecològica dels residus, la solidaritat comunitària i l’agricultura i l’alimentació ecològica.

Renda bàsica

Creació d’una Comissió parlamentària que estudi la implantació de la Renta Bàsica a Catalunya com a mecanisme de redistribució de la renda i per extensió dels Drets Humans mitjançant una quantitat periòdica el suficientment ample com per cobrir les necessitats bàsiques de qualsevol persona que la sol·liciti.

Educació i Ensenyament

Les escoles han de ser un eix de formació integral per aprofundir en el desenvolupament de les persones. S’ha d’acabar amb la dispersió competencial dels temes d’ensenyament. Escolarització de 3 a 16 anys amb igualtat de condicions territorials. Garantir llars d’infants de 0 a 3 anys potenciant la xarxa municipal existent. Concretar les funcions i posta en marxa del Consell Català de Formació Professional. Educació d’adults dins del Departament d’Ensenyament. Reserva de places per a la immigració en totes les escoles. Defensa decidida de l’escola pública. Programes d’educació ambiental en tot el cicle formatiu.

Cultura

Suport a la cultura viva, participativa i popular canviant l’actual política de protecció a les grans infrastructures per la d’extensió a tot el territori de les iniciatives culturals. Suport a la xarxa de biblioteques i arxius locals front el suport exclusiu a la Biblioteca de Catalunya o suport local al teatre en contraposició a les grans inversions tipus Teatre Nacional de Catalunya. Potenciar una línia de suport a la cultura més actual i relacionada amb aspectes lúdics (producció cinematogràfica, música, dansa, circ, teatre…), doncs és, a més, la que ha creat mes ocupació a la Unió Europea en la darrera dècada. Descentralització de la inversió cultural, tant en promoció com en conservació del patrimoni, en col·laboració de l’acció local.

Esport

Destinar els recursos dedicats a l'esport prioritàriament a la creació d'instal·lacions per a la pràctica en edat escolar, tot transferint la competència executiva als municipis, i en el foment de la pràctica física i esportiva de la ciutadania. Vetllar per la sostenibilitat dels esports d'aventura en el medi natural. Supressió de les barreres arquitectòniques que dificulten la pràctica esportiva de les persones discapacitades.

Justícia

Treball decidit per l'agilització de la Justícia, simplificant els procediments i tràmits. Dotació territorialitzada d'instal·lacions amb materials moderns i suficients per poder exercir les funcions encomanades. Increment de la normalització lingüística en l'àmbit judicial. Increment de les dotacions pressupostàries destinades a les famílies que participen en els programes d'acolliment.

Seguretat Ciutadana

La policia de Catalunya ha d'estar formada per les policies locals i els Mossos d'Esquadra, amb mecanismes que permetin una perfecta coordinació. Garantir que tots els agents dels cossos de policia superin un període de formació a l'Escola Pública de Catalunya, que ha de tenir una dotació adequada de mitjans materials i econòmics. Suport decidit als cossos de bombers voluntaris, tot garantint la formació dels professionals i voluntaris en l'Escola de Bombers. La cultura de la policia ha d'estar basada en el principi únic del servei a la ciutadania. Desenvolupar plenament els plans d'emergència locals (químics i nuclears especialment), tot reconeixent l'autoritat municipal en el sistema de plans de protecció civil.

Mitjans de comunicació

Democratització i defensa del pluralisme informatiu, plantejant mesures parlamentàries que permetin la defensa dels drets dels professionals de la informació. Defensa de la premsa de Catalunya, amb especial cura de la premsa comarcal i local. Suport al Consell de la Informació de Catalunya per vetllar vetlli pel compliment del Codi Deontològic dels Periodistes Catalans que garanteixi la llibertat i igualtat d'expressió de tots els sectors polítics i socials, especialment els més desvalguts.

Drets de l’animal

Prohibició de l’espectacle taurí i de les festes amb participació d’animals. Cens total dels animals domèstics associat a la implantació de la puça electrònica identificativa de tots els animals de companyia, control i cens específic de les espècies exòtiques. Salvaguarda de la fauna autòctona de la invasió d’animals domèstics abandonats. Reducció i transparència de l’experimentació animal. Creació de consells de protecció i defensa dels animals per llei a totes les comarques i ciutats.

Cannabis

Creació d'una Comissió que estudiï si el consum de Cannabis té, en si mateix i sense perjudici d'altres consideracions socials i econòmiques o de la mera i contingent legalitat positiva, efectes perjudicials demostrats sobre la salut dels consumidors, i si el seu consum crea o no dependència. Si es demostra que no crea dependència, iniciar els tràmits per regular la producció de Cannabis. Instar el Govern de l'Estat a adoptar mesures urgents que permetin la no sanció d'aquelles conductes previstes en l'art. 25 de la Llei Orgànica, 1/92, sobre protecció de seguretat ciutadana. Autoritzar l'ús del Cannabis amb finalitats terapèutiques i sota supervisió mèdica en aquells casos en que el seu ús sigui beneficiós pel pacient, i autoritzar el seu conreu per a usos terapèutics.

Eutanàsia

Promoure el dret a viure i morir dignament i el testament vital. Lliurament a tots els ingressats i les ingressades d’un manual de Drets de l’usuari de l’hospital i dret a consulta de totes les reclamacions lliurades.  

Avortament

El dret a la interrupció voluntària de l’embaràs és un dels drets de la salut, malgrat no ser desitjable. És l’embarassada la que ha de seguir la seva consciència donant a llum filles i fills desitjats, amb la possibilitat d’una vida plenament autònoma i saludable. Tota intervenció d’interrupció ha de ser sufragada per la Seguretat Social.

Gent gran

Pensions dignes, com a mínim, similar al salari mínim. Els coneixements i aportacions dels més grans, la revalorització de la seva aportació i energies ha d’incloure’s a qualsevol pla de dinamització comunitària. Atenció domiciliària per a la gent gran que ho necessiti. Reivindicació de la relació dels avis i les àvies amb netes i nets.

TERRITORI I URBANISME

Catalunya és un país petit de 30.000 quilòmetres quadrats, un territori que no creix, malgrat la propaganda oficial, on la població viu concentrada en ciutats a la franja litoral, especialment l’àrea metropolitana de Barcelona. Quan parlem de desequilibri territorial parlem de vertebrar el territori en comarques i regions que garanteixin l’accés a serveis de qualitat, on les activitats productives i residencials no estiguin dissociades. Un teixit ric que combini les ciutats tupides amb l’accessibilitat amb transport públic i no contaminant.

Grans infrastructures i  avaluació de l’impacte territorial

Suport total al Pla alternatiu del Delta del Llobregat elaborat per Depana, al Pla Delta XXI de Seo-Birlife per al Delta de l’Ebre. Potenciació de la xarxa ferroviària en front el projecte de TGV. Canviar el sistema actual d’Avaluació de l’Impacte Ambiental tot garantint l’audiència pública. Millora de les xarxes de comunicació local i prioritzant aquelles que permetin la connexió amb la xarxa ferroviària. Canviar el sistema actual d’Avaluació de l’Impacte Ambiental tot garantint l’audiència pública dins del termini d’exposició pública prèvia a la seva aprovació.

Espais naturals protegits

Relectura del Pla d'Espais d'Interès Natural, incloent dins dels mateixos una major part de franja litoral, i aquells espais que sol·licitin els municipis locals. Desenvolupament immediat dels plans especials de protecció dels mateixos, excloent-hi aquelles activitats que puguin malmetre les característiques naturals dels mateixos (infrastructures, càmpings...), amb els recursos necessaris per garantir la preservació. Defensa dels corredors biològics entre els diferents espais naturals.

Ciutats insostenibles i l’àrea metropolitana

Moratòria urbanística en l'àrea metropolitana i alhora afavorir el desenvolupament de plans urbanístics sostenibles per a la resta de Catalunya introduint els criteris d'eficiència i estalvi d'aigua i energia, construcció bioclimàtica i espais específics que permetin la recollida selectiva de residus

Desequilibri territorial

Relectura del Pla Territorial General de Catalunya introduint mesures correctores que permetin l'equilibri territorial i tenint en consideració les projeccions demogràfiques de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Elaboració dels Plans Territorials Parcials amb criteris de descentralització. Potenciació de mesures que permetin l'establiment poblacional en les comarques de muntanya.

DRETS NACIONALS I COL·LECTIUS

Els Verds volem un país lliure, sense privilegis de superioritat, un poble lliure entre pobles lliures. L’exercici de la sobirania no és tan sols l’exercici del dret a l’autodeterminació pendent. Té un sentit quotidià que ha de fer de les ciutadanes i els ciutadans persones amb deures i drets, sobiranes on els seus drets no siguin menystinguts i que el poder executiu i les forces d’ordre públic estiguin sotmeses a la vigilància ciutadana.   

Reforma de l’Estatut, estat confederal

Reconeixement del dret d’autodeterminació. Modificació constitucional per l’establiment d’un estat confederal. Administració única, compartida per consells consultius. Compliment immediat dels traspassos pendents de l’estat central a la Generalitat de Catalunya.

La llengua de tots i totes les catalanes

Normalització global de la llengua catalana i drets lingüístics per a totes les llengües parlades a Catalunya.

Dret de ciutadania

Creació d’una Agència d’Acolliment que garanteixi el respecte dels drets de les persones vingudes d’altres països, el coneixement dels drets i els deures mitjançant la cooperació de les autoritats locals. Derogació de la llei d’estrangeria.

Fraternitat amb els països en vies de desenvolupament

Destinació del 0,7% del pressupost de la Generalitat i els ajuntaments a promoure projectes de cooperació gestionats per les associacions i del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Suport a la iniciativa Tobin destinada a gravar els moviments financers especulatius internacionals.

Reducció despesa militar

Promoure una reducció de la despesa militar; cancel·lació dels programes de recerca amb connexions amb la cursa d’armaments o finançats pels blocs militars, control del comerç d’armes pels ports i aeroports i destinació d’un 1 per cent del pressupost del Ministeri de Defensa a la prevenció de conflictes, tot creant un Institut Català Internacional per la Pau, destinat a la prevenció dels conflictes.

Model d’estat

Per una república catalana, una democràcia representativa més proporcional i una democràcia associativa, participativa i consultiva amb garanties individuals, ambientals i socials.

Democràcia representativa

Nova llei electoral proporcional, que contempli la circumscripció catalana per les eleccions generals i autonòmiques, les llistes obertes i els referèndums consultius. Canvi de la Iniciativa Legislativa Popular per permetre la intervenció directa a la cambra del Parlament de les promotores i els promotors de les iniciatives.

Democràcia ambiental

El dret a saber que hi ha a l’aire que respirem, a l’aigua i els aliments que ingerim, el dret i el deure a participar i coresponsabilitzar-se és recollit a la Declaració de Principis sobre Drets Humans i Medi Ambient de Nacions Unides aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya, a proposta dels moviments socials i d’Els Verds. La implementació dels principis hauria d’incloure el Departament de Medi Ambient, Justícia, Síndic de Greuges i les associacions catalanes pro Drets Humans.

Democràcia associativa

Promoure l’associacionisme i el voluntariat, tot i que cal evitar que suplanti treball que pot ser remunerat introduint la cultura associativa al sistema escolar, al món laboral, els barris, els pobles i les comarques.

Democràcia participativa

Els organismes consultius han de ser preceptius a tot tipus d’organismes públics: consells comarcals, totes les branques de l’administració de la Generalitat, especialment a tots els centres de salut i ajuntaments. El seu caràcter consultiu ha de ser prescriptiu per l’aprovació de tots els plans, programes i activitats així com el seu seguiment. Organitzar un debat anual sobre l’estat de l’Agenda 21 de Catalunya, demanant la participació dels diferents agents socials. Establir indicadors qualitatius de sostenibilitat, definir un pla d’acció i avaluació de la petjada ecològica de Catalunya.

Feminitzar la societat

Una llei per la igualtat que discrimini positivament les dones en tots els àmbits polítics i administratius. Aquesta llei hauria d’incentivar l’ocupació i els plans d’igualtat a tots els sectors productius amb ajuts fiscals.

Catalunya: un país d’Europa

Un país petit, però amb voluntat de construir una Europa oberta i sense exclusions. L’Europa dels pobles, front l’Europa dels estats és una proposta on la pluralitat no és un problema sinó la garantia d’una convivència que firmi la pau amb el planeta.

 

Per a qualsevol consulta o comentari sobre aquesta Web envieu un correu al nostre Webmaster. Darrera modificació: 18/03/00