sol.gif (2087 bytes)Inici Dalt En Acció! Novetats Llista de Correu EG.GIF (3779 bytes)

www.elsverds.org

Estatuts
Dalt Estatuts Preguntes i Respostes Contactes

 

Novetats 18/03/00

Agenda

Congrés

ATENCIÓ. Aquests son els estatuts d'Els Verds de Catalunya. Està pendent de publiclar els estatuts d'Els Verds-CEC.

ESTATUTS D'ELS VERDS DE CATALUNYA

CAPITOL I

Disposicions generals

Article 1. Els Verds de Catalunya es constitueixen, amb personalitat jurídica pròpia, com una organització política ecopacifista nacional de Catalunya.

Els Verds de Catalunya ajusten la seva actuació a principis democràtics i el seu òrgan suprem és el Congrès o Assemblea General de membres. Per imperatiu legal, s’accepta la Constitució Espanyola.

Article 2. Els Verds de Catalunya, en tant que organització sobirana a Catalunya poden establir lligams amb altres organitzacions polítiques verdes de la resta de països catalans, de la conca mediterrània, de la peninsula ibèrica, d'Europa i del Planeta, i amb altres organitzacions les finalitats de les quals siguin semblants a les seves.

Article 3. La denominació pública, comuna i electoral d’Els Verds de Catalunya és la d’ELS VERDS DE CATALUNYA.

Les assemblees es denominaran amb el nom d’ELS VERDS acompanyats del nom de l’àmbit territorial on actuen. Les Meses locals i comarcals adoptaran el nom de la població o comarca on actuin, amb exprés ús de la toponímia autòctona.

A Catalunya el símbol propi d'Els Verds és la "Flor del Gira-sol".

Article 4. L’organització d’Els Verds de Catalunya té com a finalitat fonamental promoure un projecte de societat basada en la filosofia ecologista, pacifista, no-violenta, no-sexista, solidària i llibertària, i crear una estructura organitzativa d’intervenció social i política d’acord amb els principis assemblearis i de la democràcia de base.

Així mateix, Els Verds de Catalunya pretenen:

Promoure una economia basada en un nou concepte de desenvolupament i progrés en armonia amb els cicles de la Natura i compatible amb l’equilibri ecològic i la qualitat de vida de tots els i les habitants del Planeta.
Promoure una metodologia d’anàlisi ecològica per planificar i organitzar el territori a fi d’assolir l’autosuficiència energètica i alimentària i potenciar el desenvolupament d’aquelles tecnologies que tot interferint mínimament amb els ecosistemes, es basen en la utilització de recursos renovables.
Col.laborar en la recuperació i desenvolupament solidari de la pluralitat cultural, lingüística i social de Catalunya, els Països Catalans i la resta de pobles del mon.
Construir una forma d’interpretar i de viure les relacions humanes fonamentada en la igualtat, la solidaritat, la no-violència, la creativitat i la tolerància.
Promoure la sostenibilitat ecològica, cultural i social.
Establir un marc convivencial no-estatalista. El que significa no renunciar a la recerca d'una marc superador de la Constitució que garanteixi la independència individual i col.lectiva de les persones i nacions que actualment formen part de l'estat espanyol.

Article 5. Els Verds de Catalunya es regiran per aquests Estatuts i els acords adoptats pel Congrès i pel Consell Nacional de Catalunya.

CAPITOL II

Dels drets i deures dels membres

Article 6. Per a ser membre d’Els Verds de Catalunya caldrà reunir, a més dels requisits legals, les següents condicions generals:

Acceptar els principis i objectius d’Els Verds de Catalunya inclosos en aquests Estatuts i els principis i programes aprovats en els Congressos, i contribuir al manteniment de l’organització.
No ser membre de cap organització o partit polític ni figurar en iniciatives que contravinguin els principis i el programa d’Els Verds de Catalunya.

Article 7. Per adquirir la condició de membre de ple dret d’Els Verds de Catalunya caldrà signar els fulls d’afiliació i sol.licitar-ho a l’assemblea corresponent al seu lloc de residència o treball, avalat per dues persones de l’organització i, si no n’hi ha en el seu àmbit de residència o treball, a l’assemblea més propera. Els i les membres podran ser-ho d’una sola assemblea.

Article 8. Els membres d’Els Verds de Catalunya gaudiran dels següents drets:

Dret a veu i vot en les assemblees.
Dret a ser elegit per a un càrrec representatiu.
Dret a participar en l’elecció de candidats de l’organització per a les eleccions.
Dret a ser candidat en les llistes electorals d’Els Verds de Catalunya.
Dret a rebre la informació de totes les activitats de l’organització i a ser convocat per escrit a les reunions amb dues setmanes d’antelació.

Article 9. Són deures dels membres d’Els Verds de Catalunya:

Deure d’acceptar aquests Estatuts i complir els acords adoptats vàlidament.
Deure de pagar les quotes corresponents.
Deure de contribuir teòricament i pràcticament en l’activisme ecopacifista.
Deure a mantenir una coherència entre els principis ecopacifistes i la vida quotidiana.

Article 10. La condició de membre d’Els Verds de Catalunya es perdrà per:

Renúncia expressa a l’esmentada condició.
Desvinculació reflectida per l’impagament de les quotes durant sis mesos consecutius sense justificació i pèrdua de la condició, prèvia notificació escrita del retardament al membre, per part de la pròpia assemblea.
Exclusió a iniciativa de l’assemblea a la que pertany o el Consell Nacional de Catalunya tot i considerant que:
Front a qualsevol exclusió, que comporta la pèrdua dels drets estatutaris, podrà interposar-se un recurs davant el Consell Nacional de Catalunya en el termini de dos mesos.
L’exclusió d’Els Verds de Catalunya definitiva és una decisió que correspon al Consell Nacional de Catalunya.
El Consell Nacional de Catalunya prendrà la decisió definitiva previ informe de la Comissió d’Arbitratge.

Article 11. Els Verds de Catalunya resten oberts a tenir el suport (econòmic o de qualsevol altre mena) de totes aquelles persones, que tot i no voler ser membres de l'organització, volen seguir d'aprop el seu funcionament i les seves activitats. Aquestes persones es denominaran persones col.laboradores, i tindran els següents drets i deures:

tenir veu a les assemblees locals.
estar informada, quan així ho sol.liciti de les activitats de l'assemblea local.
fer propostes i crítiques.
poder participar voluntariament en cubrir les despeses de l'organització local.
no fer activitats ni accions que vagin en contra dels principis ecologistes.
no ser membre de cap organització o partit polític.

CAPITOL III

De l’organització d’Els Verds de Catalunya

Article 12. Els Verds de Catalunya estaran formats per una confederació d'assemblees territorials del Principat de Catalunya. Els criteris organitzatius en què es basen Els Verds de Catalunya són els següents:

Estructura confederal, democràcia de base i autonomia de les assemblees, tot respectant els acords generals dels congressos.
Autogestió, cooperació i tolerància.
Són principis bàsics d’Els Verds de Catalunya l’elecció, control dels delegats, la rotació, la no acumulació de càrrecs i la revocació per l’òrgan competent.
La tendència a la presa de decisions per consens, procurant reunir majories significatives, quan allò no sigui possible i amb absolut respecte dels drets a la lliure expresió de les minories i les diferents tendències i sensibilitats. En temes de relevància que afectin a principis, programes, acords electorals i estratègies els acords hauran d’adoptar-se per majoria de dos terços.

Els Verds de Catalunya s’estructuren d’acord amb els següents òrgans:

Assemblea d'àmbit territorial.
Consell Nacional de Catalunya.
Secretariat
Congrès.

DE L’ASSEMBLEA

Article 13. L’organització bàsica d’Els Verds de Catalunya és l’assemblea territorial. No podran haver dues assemblees en el mateix àmbit territorial. Les assemblees nomenen entre els seus membres el(s) seu(s) representant(s) en el Consell Nacional de Catalunya. L'Assemblea decidirà sobre bases democràtiques la seva organització interna i tindrà sobirania de decisió mentre aquesta no entri en contradicció amb els principis, els objectius i les formes d'organització generals d'Els Verds de Catalunya.

Article 14. Cada assemblea territorial, per a ser reconeguda pel Secretariat, provisionalment, i pel Consell Nacional de Catalunya, definitivament, haurà de reunir els següents requisits:

Ser formada per un mínim quatre membres afiliats de ple dret.
Facilitar la següent documentació al Consell Nacional de Catalunya:
Relació nominal i adreça postal dels membres.
Sol.licitud de reconeixement, signada pels seus i per les seves membres constituients.
Acceptació expressa dels fins i els Estatuts d’Els Verds de Catalunya.
Normes de funcionament en cas de disposar-ne.
Informar periòdicament al Consell Nacional de Catalunya i a la Secretariat de les noves incorporacions de membres, així com dels canvis que es produeixin en la seva estructura de funcionament. d.Mantenir una activitat social i d’acció, que no es limiti a la participació electoral.

Article 15. Davant la possibilitat de creixement d'assemblees locals, aquestes es podran agrupar en òrgans comarcals, i que la seva representació en el Consell Nacional sigui a nivell comarcal.

Article 16. Les candidatures i possibles acords electorals a les eleccions municipals seran decidides i aprovades per les assemblees locals corresponents.

DEL CONSELL NACIONAL DE CATALUNYA

Article 17. El Consell Nacional de Catalunya és l’òrgan de coordinació de l’organització i de desenvolupament dels acords del Congrès d’Els Verds de Catalunya. Es reunirà tantes vegades com calgui i com a mínim una vegada cada dos mesos i si ho demanen una quarta part dels seus membres.

El Consell Nacional de Catalunya és el representant legal legítim de l’organització podent elegir els portaveus que consideri necessaris.

La representació legal d’Els Verds de Catalunya, que resideix en el Consell Nacional de Catalunya, s’atorgarà de manera mancomunada a tres membres designats per poder subscriure quants documents mercantils o efectes calgui, amb inclusió d’obertura i tancament de comptes i llibretes d’estalvi i gestió del patrimoni i finances de l’organització, així com per representar i defensar l’organització davant els tribunals de justícia, instàncies administratives o governamentals.

Les persones que actuin com a Mesa Moderadora del Consell Nacional de Catalunya, podran protocolitzar els acords davant notari. La seva funció és ordenar la discussió i redactar l’acta de la reunió. L’aprovació definitiva de l’acta de la reunió anterior es durà a terme en la reunió següent del Consell Nacional, a efectes d’incloure els acords al llibre d’actes.

Article 18. El Consell Nacional de Catalunya estarà format per un representant de cada assemblea, mes un mes cada deu afiliats. La seva elecció la farà l'assemblea corresponent i el seu mandat durarà un any. Es buscarà la paritat d'homes i dones. El(s) representant(s) pot(den) ser revocat(s) en qualsevol moment per l'assemblea que els ha nomentat.

Article 19. Al Consell Nacional de Catalunya li corresponen les següents funcions:

Dur la coordinació entre les assemblees.
Convocar Congressos de tots els membres per al debat i consulta de temes comuns.
Coordinar l’acció política d’Els Verds de Catalunya.
Elegir representants a totes aqueles instàncies amb i en les quals s'hagi decidit establir-hi lligams d'acord amb l'article 2.
Gestionar les finances de l’organització.
Mantenir una oficina d’enllaç entre les diferents assemblees.
Dur a la pràctica els acords del Congrès.
Mantenir les relacions exteriors de l’organització.
Elegir els membres del Secretariat.
Donar d’alta definitiva i baixa a les assemblees.
Publicar una revista d'informació comarcal i/o municipal verda que pugui ser d'interès per a les diferents assemblees.

Les decisions i acords que es prenguin en el Consell Nacional de Catalunya s’adoptaran preferiblement per consens. En cas de no ser possible el consens, els acords s’adoptaran per majoria.

DEL SECRETARIAT

Article 20. El Secretariat és un òrgan del Consell Nacional de Catalunya que amb caràcter tècnic coordina i desenvolupa els acords presos pel Consell Nacional i pel Congrès, amb la finalitat de dur-los a terme amb operativitat i eficàcia.

Estarà format per un mínim de sis membres elegits pel Consell Nacional, tot buscant una certa representació territorial. El període de permanència en el càrrec d’un membre del Secretariat és bianual, havent d’esperar posteriorment durant un any per a poder ser elegits altre vegada. El mandat podrà ser revocat en qualsevol moment pel Consell Nacional i les reeleccions estaran sotmeses sempre als principis de rotativitat i no acumulació de càrrecs, propis dels verds. Cada any es renovarà la meitat dels membres del Secretariat.

Al Secretariat li corresponen les següents funcions:

Coordinar i desenvolupar els acords del Consell Nacional de Catalunya i del Congrès.
Exercir de Secretaria de Comunicació.
Exercir de Secretaria de Finances.
Designar els i les portaveus entre els seus membres.
Exercir les Relacions exteriors.
Crear les Comissions de treball necessàries. La seva creació haurà de ser ratificada pel Consell Nacional de Catalunya.

La periodicitat de les reunions del Secretariat serà, com a mínim, mensual. Les assemblees seran informades per escrit dels motius de totes les decisions preses sota situació d’urgència, que, pel seu caràcter, no s’hagin pogut aprovar en les reunions regulars del Consell Nacional de Catalunya o del Congrès.

DEL CONGRÈS

Article 21. El Congrès és el màxim òrgan decisori de l’organització d’Els Verds de Catalunya.

Article 22. El Congrès d’Els Verds de Catalunya serà com a mínim bianual i organitzat per mitjà del Consell Nacional de Catalunya, havent de ser comunicat per escrit a tots els membres un mes abans, com a mínim. La convocatòria ha d’incloure la proposta de reglament amb el sistema d’elecció dels delegats i les delegades, l’ordre del dia, el lloc i la data, les ponències i els acords a adoptar.

La convocatòria d’un Congrés Extraordinari tindrà lloc per una de les següents opcions:

  1. Decisió del Consell Nacional de Catalunya.
  2. Petició escrita signada pel 25% dels membres de ple dret.
  3. Petició escrita signada pel 40% de les assemblees acreditades.

Article 23. El Consell Nacional de Catalunya elaborarà el reglament de funcionament del Congrés que inclourà:

El sistema d’elecció dels delegats i les delegades.
La composició de la Mesa del Congrès.
Les normes i sistemes de votacions.
L’adopció d’acords, majories i quorums.
Els esquemes dels treballs a desenvolupar en el plenari i en les comissions.

Article 24. Són competències del Congrés:

Establir les línies bàsiques d’actuació, els principis ideològics i els programes de l’organització.
Examinar, debatre i aprovar:
El reglament de funcionament.
Els informes de finances i la resta dels presentats pel Consell Nacional.
Les ponències.
Els Estatuts.
Els comunicats i altres tipus d’acords.
Les candidatures a les eleccions nacionals catalanes, generals espanyoles i europees. En els casos de membres elegits per un càrrec públic, habitualment de quatre anys de vigència, haurien d'ocupar-los dos anys, deixant pas a un altre membre seguidament.
Acordar la dissolució o transformació de l’organització, d’acord amb els Estatuts.

DE LES COMISSIONS

Article 25. Les Comissions de treball es desenvoluparan a través del Secretariat sota la supervisió i la dependència del Consell Nacional de Catalunya. Aquest podrà rellevar o substituir els seus membres per mal funcionament, incompliment de terminis, finalitats, acords, rotativitat i altres causes que decideixi.

Article 26. La Comissió de Finances és un òrgan gestionat pel Secretariat i depenent del Consell Nacional, la missió de la qual és gestionar i controlar els fons i les quotes que aporten les assemblees. La Comissió de Finances haurà d’informar puntualment al Consell Nacional de la seva gestió i elaborar un informe econòmic a presentar a l’Congrès.

Article 27. La Comissió de Comunicació és un òrgan gestionat pel Secretariat i depenent del Consell Nacional. L’objectiu de la Comissió de Comunicació és coordinar les comunicacions entre les diverses assemblees, distribuir la informació, encarregar-se de les publicacions de l’organització, de la relació amb els mitjans de comunicació, premsa, redacció de comunicats.

Article 28. La Comissió d'Arbitratge serà escollida pel Consell Nacional de Catalunya quan la situació ho requereixi, garantint d'aquesta manera que les persones que formin part de la Comissió no tinguin res a veure amb els afectats. La comissió estarà formada per tres persones d'Els Verds i requerirà ser elegida pel 75 % dels vots emesos.

La Comissió d’Arbitratge informa i proposa una resolució sobre la base dels Estatuts. Les resolucions que proposi han de ser ratificades o revocades pel Consell Nacional que és la que decideix en última instància per consens o una majoria de dos terços. En cas de no arribar a aquesta majoria, la revisió de l’acord es durà a terme dos mesos després.

CAPITOL IV

Dels recursos i destinació dels béns de l’organització

Artícle 29. Els recursos financers d’Els Verds de Catalunya procedeixen de les quotes ordinàries dels seus membres, de l’ajuda voluntària i incondicional d’ells i dels simpatitzants, i de les activitats que es realitzen amb aquesta finalitat.

Article 30. El Consell Nacional de Catalunya fixarà les quotes mínimes que hauran de pagar els membres de l'organització. Les quotes del membres, seran recaptades per les assemblees. Les assemblees decidiran la part de les quotes que destinaran al finançament de l'organització.

Article 31. Si el Congrès acordés disoldre l’organització, atesos tots els deures corresponents, es destinarà les propietats i els actius finals a fer donació a alguna organització cívica que treballi per la defensa de la natura, el pacifisme, la no-violència o la promoció i protecció dels drets humans.

Article 30. Els Verds de Catalunya estableixen la facultat de convocar referéndums d’iniciativa militant. Per a convocar-los serà necessari que la petició signada sigui presentada al Consell Nacional de Catalunya, per un mínim del deu per cent dels membres de ple dret repartits equitativament pel territori de Catalunya.

Article 31. En el domicili social legal de l’organització que s’ubica al carrer Sant Josep de Calasanz, 65-69 Àtic 2ª 08400 Granollers; es trobaran, sota custòdia del Consell Nacional de Catalunya, els següents documents:

Llibre de registre i llistats de membres.
Llibre d’actes del Consell Nacional de Catalunya i del Congrès.
Llibres de comptabilitat.
 

 

Per a qualsevol consulta o comentari sobre aquesta Web envieu un correu al nostre Webmaster. Darrera modificació: 18/03/00