Reglament

Enrera Principal Dalt Endavant

Reglament del Congrés

1    Introducció

La intenció d’aquest Congrés és la de fer un pas important en la consolidació d’Els Verds a Catalunya, i definir una estratègia que faci cert el lema del mateix “Anem a +”.

Aquest congrés haurà d’aprovar per una part l’estratègia política que hauran de seguir Els Verds als propers anys, i per altre un codi de conducta.

Amb la intenció de que tothom pugui participar als debats i que aquests no s’interfereixin entre sí, s’ha decidit fer aquest congrés en dos caps de setmana diferents, un per debatre l’estratègia política (Granollers, 11 i 12 de desembre) i un altre per debatre el codi de conducta (Les Franqueses del Vallès, 15 de gener). En el cas que el debat sobre estratègia política avanci amb menys temps del previst, la Mesa del Congrés valorarà la possibilitat d’intentar realitzar la resta de debats el mateix cap de setmana.

Tenint en compte a més que aquest serà la darrera reunió d’Assemblea General abans de les Eleccions al Parlament de l’Estat, aquest Congrés haurà d’escollir la candidatura de les eleccions. L’elecció de la candidatura es realitzarà després de l’aprovació de les ponències.

2    De les Ponències

Les ponències a aprovar en aquest Congrés son d’Estratègia Política i un Codi de Conducta. La comissió encarregada de preparar el Congrés farà arribar tots els documents referents al mateix a tots els afiliats i afiliades als Verds-CEC abans de l’11 de novembre de 1.999.

S’acceptaran les esmenes presentades a la seu d’Els Verds-CEC (per correu electrònic a elsverds-cec@mx3.redestb.es, fax al 93 268 02 51, o per correu convencional a la seu) per qualsevol afiliat o afiliada d’Els Verds-CEC fins el dia 5 de desembre. Si com es preveu, els debats del codi de conducta es fan el dia 15 de gener, s’obrirà un nou període de presentació d’esmenes a aquest document fins el dia 9 de gener.

3    De les Candidatures a les Eleccions Generals

Les persones afiliades als Verds podran presentar propostes per les capçaleres de les candidatures a la Mesa del Congrés, amb l’acceptació explicita de les persones que hi formen part.

4    De l’Organització del Congrés

4.1    De les Persones Participants

4.1.1     Membres de Ple Dret

Seran membres de ple dret totes les persones afiliades a Els Verds-CEC i que estiguin al corrent de pagament de les seves quotes. Per qüestions d’organització, totes les assemblees hauran de fer arribar abans del dia 5 de desembre a l’assemblea de Granollers (ferrangontan@airtel.net), encarregada de l’organització tècnica del Congres, un llistat de les persones que hi participaran.

Les i els Membre de Ple Dret, hauran d’acreditar-se a l’entrada del Congrés i tindran dret a veu i a vot. El vot tan sols podrà excercir-se estan present a les sessions, i mai podrà ser delegat.

A l’inici del Congrés, qualsevol persona Membre de Ple Dret podrà presentar a la Mesa del Congrés, Propostes de Resolució sobre temes d’actualitat i d’interès pels Verds.

4.1.2     Membres Observadors/es

Qualsevol persona, no militant d’Els Verds-CEC ni de cap altre partit polític podrà inscriure’s al Congrés com a observador/a. En el cas que aulguna persona Membre Observador/a pugi generar algún conflitcte que posi en perill el correcte funcionament del Congrés, la Mesa del Congrés podrà decidir en qualsevol moment el treure-li la condició de Membre Observador/a, i en conseqüència, la seva exclusió del mateix.

Les i els Membres Observador tindran dret a veu al Plenari. En cap cas tindran dret a vot.

4.1.3     Convidats i Convidades

La Mesa Permanent d’Els Verds-CEC te el mandat de convidar al Congrés a persones representatives de la societat civil catalana (entitats ecologistes, de solidaritat, sindicals, etc.), dels diferents partits verds de la Mediterrània, de l’Estat i d’Europa, i de la resta de partits polítics catalans.

Els convidats i convidades podran assistir com a oients al Plenari, i tindran dret a una intervenció de salutació al Congrés.

4.2    De la Mesa del Congrés

El Congrés estarà coordinat per la Mesa del Congrés, formada per cinc persones: un/a president/a, un/a secretari/a d’actes, i tres vocals que podran substituir a les anteriors als moments en que es faci necessari.

La Mesa Permanent d’Els Verds farà una proposta de composició de la Mesa del Congrés. Les assemblees locals podran fer altres propostes. La que obtingui majoria absoluta serà aprovada.

La Mesa del Congrés podrà decidir la no inclusió en el Plenari d’alguna proposta de resolució rebuda, si aquesta no s’adequa als objectius d’Els Verds i d’aquest Congrés.

4.3    Del Plenari

El Plenari serà l’encarregat de legitimar inicialment el Congrés, de la discussió dels documents i de la seva aprovació definitiva.

Els debats al Plenari seran moderats per la Mesa del Congrés, i hauran de respectar torns de paraula a favor i en contra, a parts iguals i en temps similars. La Mesa podrà limitar el temps de les intervencions i donar torns tancats de paraula si ho considera oportú pel bon funcionament del Congrés.

Els debats sobre els documents els plantejaran en dues sessions. A la primera, les persones ponents i les persones que hagin proposat esmenes intentaran arribar a un consens sobre el redactat els punts conflictius. Aquelles esmenes que no puguin ser resoltes per consens passaran a la segona sessió on després d’un torn tancat de paraules a favor i en contra passaran a votació. Per a que una esmena sigui aprovada serà necessari la majoria simple dels vots.

Un cop resoltes totes les esmenes, el document complert haurà de passar a votació al Plenari. Per a ser aprovat, caldrà que tingui majoria simple dels vots.

El plenari a més, serà l’encarregat d’aprovar per majoria absoluta les Propostes de Resolució acceptades per la Mesa del Congrés.

Les votacions per a l’elecció de la candidatura per les eleccions generals es farà de forma secreta.

4.4    Resolució de Dubtes i Conflictes

La Mesa del Congrés, per consens, decidirà sobre qualsevol qüestió no prevista en aquest reglament. A petició d’almenys un 25% de les persones Membres de Ple Dret, es celebrarà un debat i una votació secreta sobre qualsevol contingència suscitada a la Mesa. La resolució del Plenari, per majoria simple de les persones Membres de Ple Dret, serà inapel·lable.

 

Per a qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb el nostre WebMaster.
Última modificació: 22/12/99.