sol.gif (2087 bytes) EG.GIF (3779 bytes)

www.elsverds.org


 

Novetats 18/03/00

Agenda

Congrés

Els Verds en acció!

Comunicat de la Mesa Permanent d’Els Verds (Confederació Ecologista de Catalunya)
Sant Pere Mitjà 48. 08003 Barcelona. Tel. 93 268 04 44. Fax. 93 268 02 51
www.elsverds.org - elsverds-cec@mx3.redestb.es

Abolició del deute extern del Tercer Món

Els Verds donen suport a la campanya solidària

Els Verds donen suport a la campanya per a la condonació del deute extern dels països empobrits i exigeixen el reconeixement d’un deute ecològic amb el Tercer Món. L’organització ecopacifista catalana farà bandera d’aquest tema en la campanya electoral i donarà suport a l’iniciativa de la Xarxa Ciutadana per l’Abolició del Deute Extern, tot ajudant a organitzar una consulta social el diumenge 12 de març, el mateix dia de les eleccions a Corts Generals i el Senat. Els Verds proposen:

·       Arribar a destinar un 0,7% del pressupost estatal al desenvolupament en la propera legislatura

·       Reconèixer el deute ecològic

·       Promoure models de desenvolupament sostenible amb tecnologies apropiades

·       Garantir total transparència al comerç d’armes

La campanya Deute extern, deute etern, Jubileu 2000 organitzat per Càrites, Justícia i Pau, Mans Unides i la Unió de Religiosos de Catalunya, amb el suport de moltes entitats adherides ha difós un full de recollida de signatures amb el text que reproduïm: Davant la situació en què es troben els països del Sud, a causa del deute extern que els resulta impagable, des de la solidaritat amb els més de mil milions de persones que en pateixen les conseqüències i assumint la responsabilitat dels Països del Nord en aquesta situació demanem al govern i al Parlament espanyol:

·        Condonació del deute extern de caràcter públic, vinculant-lo a inversions en desenvolupament humà en els països deutors. Pels països més pobres i més endeutats, sol.licitem la condonació dels seus deutes. Per a la resta de països en desenvolupament, sol.licitem una reducció parcial i progressiva d’aquest deute, segons el seu nivell de desenvolupament.

·        Que assumeixin un paper més actiu a favor dels països pobres i endeutats en els fòrums multilaterals (Fons Monetari Internacional, Banc Mundial, Club de París…).

·        Que practiquin una política de transparència en les decisions i en el maneig de les dades en l’àmbit espanyol i la promoguin en l’àmbit internacional.

·        Tot això, en el marc significatiu de l’any 2000, per obtenir la llibertat de més de mil milions de persones.

12 de març, Consulta Social per l’abolició del deute extern

Preguntes amb resposta

Què és la consulta social? Les entitats ciutadanes implicades en la consulta pretenem organitzar, el dia de les eleccions generals, un procés de votació paral. lel perquè els ciutadans i les ciutadanes puguin expressar la seva opinió sobre el problema del deute extern dels països empobrits. Serà obert a tota la població més gran de 16 anys, inclosos els i les emigrants, amb o sense papers. Així doncs, la consulta social és alhora un exercici de democràcia participativa i un mecanisme de denúncia per la manca d’espais de participació democràtica i per l’allunyament entre la política i la societat. També serà un espai pel debat i la reflexió social sobre el deute extern, les seves causes i els efectes que la globalització i les polítiques econòmiques neoliberals tenen en el desenvolupament dels països. Finalment, pensem que enfortirà la xarxa associativa ja que ens obliga a treballar junts.

Què és el deute extern? Quan parlem de deute extern ens referim als diners que els països del Sud deuen als països del Nord, a organismes financers internacionals i a la banca comercial internacional. Ens referim al deute que es va començar a contreure els anys 70 quan els bancs privats occidentals tenien un excedent de dòlars i els van prestar indiscriminadament, sovint als governs no democràtics que en feren un mal ús.

L’any 1995, per exemple, els països del Sud varen trasnferir al Nord 257.000 milions de dòlars pel pagament del deute. És a dir, cinc vegades més del que els països del Nord dediquen a l’Ajuda Oficial al Desenvolupament. Àfrica transfereix quatre vegades més del que inverteix en sanitat i educació.

En els països més pobres, la població compta cada cop amb menys recursos per viure i, en canvi, es dediquen més diners a pagar el deute que a serveis socials bàsics. Els països perden la sobirania de les decisions sobre els seus recursos i són institucions com el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial els que decideixen per ells, mitjançant els plans d’ajustament estructural els seus pressupostos: retallar despeses socials, privatitzar les empreses estatals rendibles, obrir-se a les empreses estrangeres i exportar les riqueses pròpies sense cap control. Així augmenten l’emigració, les guerres i la destrucció ecològica.

Està pagat el deute? El deute extern s’ha convertit, degut als interessos, en una quantitat desorbitada, tot i que l’import inicial l’han tornat amb escreix. És una llosa per a les majories pobres que no es van beneficiar dels crèdits, però a qui ara se’ls fa pagar. Els països del Sud han pagat als del Nord, en concepte d’interessos una quantitat molt superior a la que devien en un inici. Els Països del Nord deuen als països del Sud una quantitat impagable, en concepte de deute històric (les riqueses espoliades durant segles) i en concepte de deute ecològic (per la sobreexplotació dels recursos naturals orientada a obtenir divises per pagar el deute).

Què pretenem? Volem que les ciutadanes i els ciutadans estiguin informats sobre les causes i els efectes del deute extern i que es pronunciïn mitjançant una consulta social. Volem donar un pas endavant cap a una veritable democràcia, on els ciutadans i les ciutadanes participin en la presa de decisions i que les institucions respectin aquestes opinions. Pretenem aconseguir l’anul.lació total del deute extern públic i privat que els països empobrits tenen amb l’Estat espanyol.

És possible aquesta anul·lació? El govern espanyol és creditor d’1,6 bilions de pessetes, el que gasta l’exèrcit espanyol en només dos anys. Els bancs privats espanyols són creditors d’1,7 bilions de pessetes. Els seus beneficis són extraordinaris, han gaudit d’importants desgravacions fiscals declarant els retards de pagaments com pèrdues i encara reclamen el total del deute. Anul.lar el deute extern no suposa un problema econòmic per als països rics, és només un problema d’interès polític.

Què pots fer? Apuntat’t com a voluntari per estar en una taula el dia de la consulta. Informa’t sobre la campanya. Organitza i promou la campanya a la teva escola, a la teva classe, al teu esplai, al teu treball, a la teva associació, al teu sindicat, a la teva església, a la teva mesquita, al teu gimnàs, entre les teves amigues i els teus amics, entre la teva família.

Per+informació:

Web consulta social: www.consultadeuda.org

Oficina de consulta: 93 739 83 07 (de 17 a 19 hores)

Correu electrònic: consultacat@pangea.org

Consulta a Barcelona: deuteextern@pangea.org

Moció als ajuntaments per demanar la condonació del deute extern

Atès que el Deute Extern de l'anomenat Tercer Món és reconegudament injust pel seu origen, i perquè majoritàriament no s'utilitza en benefici de les capes populars d'aquells països.

Atès que el deute extern és impagable, perquè aquests països ja estan destinant la major part dels seus recursos a aquest pagament, i malgrat això el deute segueix creixent, i en qualsevol cas ja ha estat retornat en forma d'interessos.

Atès que el deute extern és un bumerang  contra els països creditors, donat que l'extorsió dels països rics contra els pobres rebota contra els països rics en forma de desforestació, escalfament de la terra, migracions etc.

Atès que els més importants organismes rectors de l'actual ordre mundial han assumit aquest problema com a problema de tota la humanitat (el mateix Senat dels Estats Units acaba d'aprovar una condonació total del deute contret abans de 1987; el G-7 aprovà el juny a Colònia una condonació de 71.000 milions de dòlars; la Unió Europea ha pres decisions en la mateixa orientació).

Atès que aquestes actuacions són el resultat tant de la mateixa lògica econòmica com de la pressió popular i d'organitzacions internacionals entre les que destaquen les declaracions de la mateixa Nacions Unides, del Programa de Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD), de l'Església Catòlica, i aquí, a Catalunya, la campanya Deute Extern, deute Etern? I ADÉU (per l'Abolició del Deute Extern Usurer) així com d'infinitat d'organismes estesos entre els països del Nord que van entregar més de 17 milions de signatures a l'esmentada cimera del G-7 del juny passat a Colònia, de les quals se'n van recollir 80.000 a Catalunya.

Atès que el govern espanyol és creditor d’1.6 bilions de pessetes, (el que gasta l’Exèrcit espanyol en només dos anys) i que la quantitat condonada per l'Estat Espanyol és de les més minses del món occidental – 8.000 milions de pessetes, l'any 1.995, 15.000 milions de pessetes l'any 1.996 i 13.700 milions de pessetes l'any 1.997 - i que davant d'això el Ministre d'Hisenda s'ha compromès a incrementar aquestes quantitats.

Atès que el Parlament de Catalunya, va aprovar el passat mes de juliol per unanimitat una Proposició no de Llei que donava suport a la campanya Deute Extern, deute etern? per tal d'aconseguir la condonació del deute extern dels països del tercer món.

El grup Municipal d'Els Verds, proposem al Ple d'aquest Ajuntament l'adopció dels següents acords:

PRIMER. Instar al Govern de l'Estat Espanyol la condonació total del deute extern de caràcter públic per als països més pobres i menys desenvolupats, així com la reducció parcial i progressiva del deute de la resta de països que es troben en vies de desenvolupament.

SEGON. Instar el Govern Espanyol que assumeixi un paper més actiu a favor dels països pobres i endeutats en els fòrums multilaterals (Fons Monetari Internacional, Banc Mundial, Club de Paris).

TERCER. Que l'Ajuntament s'adhereixi a les Campanyes Deute Extern, deute etern? I a la campanya ADÉU (per l’Abolició del deute Extern Usurer.

QUART. Donar Trasllat d'aquest acord al President del Govern de l'Estat Espanyol, al Ministre d'Economia, al Ministre d'Exteriors, a les Campanyes Deute Extern, deute etern? I resta de col.lectius locals que treballen a favor de la sol.lidaritat amb el Tercer Món.

Nota de premsa

Els Verds presenten en diversos municipis on tenen representació institucional una moció per tal d'instar al Govern de l'Estat Espanyol la condonació total del deute extern de caràcter públic i privat dels països més pobres i menys desenvolupats, així com la reducció parcial i progressiva del deute de la resta de països que es troben en vies de desenvolupament.

Els Verds basen la seva proposta en el fet que aquest deute és pràcticament impagable, i que els països més pobres ja empren la major part dels seus recursos en sufragar aquest deute, sense aconseguir-ho. I que aquest pagament repercuteix negativament precisament en les capes més populars dels esmentats països.

D’altra banda, l’Estat espanyol és l’estat que ha condonat la menor quantitat  del deute dels països occidentals, essent fins i tot aquesta condonació, de 1.600 milions de pessetes, inferior al mateix pressupost de defensa (1.800 milions de pessetes). També existeix una resolució del Parlament de Catalunya, que fou aprovada aquest passat mes de juliol, amb el suport d’Els Verds de suport a la campanya ciutadana Deute extern, deute etern? que es va constituir per tal de condonar el deute extern dels Països del Tercer Món.

Els Verds entenen que a les portes del segle 21, a les acaballes d'aquest mil.leni, encara estem lluny d'aconseguir la sostenibilitat social entre les capes  més pobres i les  més riques de la població, la qual cosa demostra que el nostre és un desenvolupament insostenible, que no garanteix la igualtat d'oportunitats de les persones.

Els Verds faran extensiva aquesta moció a diferents municipis on tenen coalicions amb EUiA, ERC i candidatures independents, així com també fent-la arribar als diferents grups municipals amb representació als ajuntaments per que sigui debatuda en els plens.

27 de gener de 2000

 

Per a qualsevol consulta o comentari sobre aquesta Web envieu un correu al nostre Webmaster. Darrera modificació: 18/03/00